Hướng dẫn sử dụng và bảo quản dù lệch tâm.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản dù lệch tâm.

Sử dụng dù đúng cách sẽ bảo quản được lâu dài.

https://www.youtube.com/watch?v=y5-wSXTOFAc